Franklin

MLA

Cai, Yuanpei. Zhongguo Lun Li Xue Shi. 13 ban. Shanghai: Shang wu yin shu guan, 1931.

APA

Cai, Y. (1931). Zhongguo lun li xue shi. 13 ban. Shanghai: Shang wu yin shu guan.

Chicago

Cai, Yuanpei, Zhongguo Lun Li Xue Shi. 13 ban. Shanghai: Shang wu yin shu guan, 1931.