Franklin

MLA

Omar Khayyam, and Edward FitzGerald. The Rubaiyat of Omar Khayyam. Mount Vernon, [NY]: Peter Pauper Press, n.d.

APA

Omar Khayyam, O. Khayyam, & FitzGerald, E. (n.d). The Rubaiyat of Omar Khayyam. Mount Vernon, [NY]: Peter Pauper Press.

Chicago

Omar Khayyam., and Edward FitzGerald. The Rubaiyat of Omar Khayyam;. Mount Vernon, [NY]: Peter Pauper Press, n.d.