Franklin

MLA

Yahadut Ḥofshit. Yerushalayim: ha-Tenuʻah, 1994.

APA

(1994). Yahadut ḥofshit. Yerushalayim: ha-Tenuʻah.

Chicago

Yahadut Ḥofshit. Yerushalayim: ha-Tenuʻah, 1994.