Franklin

MLA

Kasher, Menahem, and Yaʻaḳov Dov Mandelboim. Śare Ha-elef : Reshimat Ha-sefarim Shebi-defus U-meḥabrehem She-ḥayu Bi-teḳufah Bat Elef Shanim, Mi-zeman Ḥatimat Ha-talmud, Shenat 4261, ʻad Shenat 5261, Teḳufat Ha-shulḥan ʻarukh, Be-tosefet Reshimat Kol Sifre Ha-tana'im Ṿeha-amora'im Ṿeha-meyuḥasim La-hem. Mahad. ḥadashah, metuḳenet. Yerushalayim: Bet Torah shelemah, 7441.

APA

Kasher, M., & Mandelboim, Y. Dov. (7441). Śare ha-elef : reshimat ha-sefarim shebi-defus u-meḥabrehem she-ḥayu bi-teḳufah bat elef shanim, mi-zeman ḥatimat ha-Talmud, shenat 4261, ʻad shenat 5261, teḳufat ha-Shulḥan ʻarukh, be-tosefet reshimat kol sifre ha-Tana'im ṿeha-Amora'im ṿeha-meyuḥasim la-hem. Mahad. ḥadashah, metuḳenet. Yerushalayim: Bet Torah shelemah.

Chicago

Kasher, Menahem, and Yaʻaḳov Dov Mandelboim. Śare Ha-Elef: Reshimat Ha-Sefarim Shebi-Defus U-Meḥabrehem She-Ḥayu Bi-Teḳufah Bat Elef Shanim, Mi-Zeman Ḥatimat Ha-Talmud, Shenat 4261, ʻad Shenat 5261, Teḳufat Ha-Shulḥan ʻarukh, Be-Tosefet Reshimat Kol Sifre Ha-Tana'im Ṿeha-Amora'im Ṿeha-Meyuḥasim La-Hem. Mahad. ḥadashah, metuḳenet. Yerushalayim: Bet Torah shelemah, 7441.