Franklin

MLA

Rashi, Abraham Maurice Silbermann, and Morris Rosenbaum. Ḥamishah Ḥumshe Torah : ʻim Targum Onḳelos, Ha-hafṭarot Ṿeha-tefilot Le-khol Shabtot Ha-shanah Ṿe-ʻim Perush Rashi. London: Shapiro, Valentin ve-shutafav, 6906.

APA

Rashi, R., Silbermann, A. Maurice, & Rosenbaum, M. (6906). Ḥamishah ḥumshe Torah : ʻim Targum Onḳelos, ha-hafṭarot ṿeha-tefilot le-khol Shabtot ha-shanah ṿe-ʻim perush Rashi. London: Shapiro, Valentin ve-shutafav.

Chicago

Rashi, Abraham Maurice Silbermann, and Morris Rosenbaum. Ḥamishah Ḥumshe Torah: ʻim Targum Onḳelos, Ha-Hafṭarot Ṿeha-Tefilot Le-Khol Shabtot Ha-Shanah Ṿe-ʻim Perush Rashi. London: Shapiro, Valentin ve-shutafav, 6906.