Franklin

MLA

Thakar, Vimala, and Kaiser Irani. Vimalaji's Global Pilgrimage. 1st Indian ed. Ahmedabad: Vimal Prakashan Trust, 1996.

APA

Thakar, V., & Irani, K. (1996). Vimalaji's global pilgrimage. 1st Indian ed. Ahmedabad: Vimal Prakashan Trust.

Chicago

Thakar, Vimala., and Kaiser Irani. Vimalaji's Global Pilgrimage. 1st Indian ed. Ahmedabad: Vimal Prakashan Trust, 1996.