Franklin

MLA

Ben-Yehudah, Barukh, and Zalman Aranne. Moshe Sharet : Adam U-manhig. Jerusalem: Misrad ha-hinukh veha-tarbut, 1966.

APA

Ben-Yehudah, B., & Aranne, Z. (1966). Moshe Sharet : adam u-manhig. Jerusalem: Misrad ha-hinukh veha-tarbut.

Chicago

Ben-Yehudah, Barukh, and Zalman Aranne. Moshe Sharet: Adam U-Manhig. Jerusalem: Misrad ha-hinukh veha-tarbut, 1966.