Franklin

MLA

Meḥḳarim Bi-leshonot Ha-yehudim : Targume Ha-miḳra U-lehagim Medubarim. Yerushalayim: Miśgav Yerushalayim : ha-Makhon le-kheḳer moreshet Yahadut Sefarad ṿeha-mizrah, 7481.

APA

(7481). Meḥḳarim bi-leshonot ha-Yehudim : targume ha-Miḳra u-lehagim medubarim. Yerushalayim: Miśgav Yerushalayim : ha-Makhon le-kheḳer moreshet Yahadut Sefarad ṿeha-mizrah.

Chicago

Meḥḳarim Bi-Leshonot Ha-Yehudim: Targume Ha-Miḳra U-Lehagim Medubarim. Yerushalayim: Miśgav Yerushalayim : ha-Makhon le-kheḳer moreshet Yahadut Sefarad ṿeha-mizrah, 7481.