Franklin

MLA

Letteris, Meir. Torah, Neviʾim, Ketuvim ʻim Perush "daʻat Miḳra": Meduyaḳ Heṭev ʻal Pi Ha-mesorah. Tulsa, Okla.: Oral Roberts, 1957.

APA

Letteris, M. (1957). Torah, Neviʾim, Ketuvim ʻim perush "Daʻat Miḳra": meduyaḳ heṭev ʻal pi ha-Mesorah. Tulsa, Okla.: Oral Roberts.

Chicago

Letteris, Meir, Torah, Neviʾim, Ketuvim ʻim Perush "daʻat Miḳra": Meduyaḳ Heṭev ʻal Pi Ha-Mesorah. Tulsa, Okla.: Oral Roberts, 1957.