Franklin

MLA

Ma'yanot : Meʾasef Le-ʻinyene Ḥinukh Ṿe-horaʾah. Yerushalayim: ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh ṿe-tarbut toraniyim ba-Golah shel ha-Histadrut ha-Tsiyonit ha-ʻolamit, .

APA

Ma'yanot : Meʾasef le-ʻinyene ḥinukh ṿe-horaʾah. Yerushalayim: ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh ṿe-tarbut toraniyim ba-Golah shel ha-Histadrut ha-Tsiyonit ha-ʻolamit.

Chicago

Ma'yanot: Meʾasef Le-ʻinyene Ḥinukh Ṿe-Horaʾah. Yerushalayim: ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh ṿe-tarbut toraniyim ba-Golah shel ha-Histadrut ha-Tsiyonit ha-ʻolamit.