Franklin

MLA

Maḥazor : Minhag Ashkenaz Le-yom Rishon Shel Rosh Ha-shanah [vela-yom Ha-sheni] Meduyaḳ Heṭev U-mevoʾar U-meturgam Ashkenazit .. Redelheim: Ṿolf Hidenheim, 5751.

APA

(5751). Maḥazor : minhag Ashkenaz le-yom rishon shel Rosh ha-Shanah [vela-yom ha-sheni] meduyaḳ heṭev u-mevoʾar u-meturgam Ashkenazit .. Redelheim: Ṿolf Hidenheim.

Chicago

Maḥazor: Minhag Ashkenaz Le-Yom Rishon Shel Rosh Ha-Shanah [vela-Yom Ha-Sheni] Meduyaḳ Heṭev U-Mevoʾar U-Meturgam Ashkenazit ... Redelheim: Ṿolf Hidenheim, 5751.