Franklin

MLA

Avishur, Yitsḥaḳ. ʻiyunim Be-sefer Yeḥezḳel. Yerushalayim: ha-Ḥevrah le-ḥeḳer ha-Miḳra be-shituf ʻim ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh ṿe-tarbut shel ha-Histadrut ha-tsiyonit, 1982.

APA

Avishur, Y. (1982). ʻIyunim be-sefer Yeḥezḳel. Yerushalayim: ha-Ḥevrah le-ḥeḳer ha-Miḳra be-shituf ʻim ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh ṿe-tarbut shel ha-Histadrut ha-tsiyonit.

Chicago

Avishur, Yitsḥaḳ, ʻiyunim Be-Sefer Yeḥezḳel. Yerushalayim: ha-Ḥevrah le-ḥeḳer ha-Miḳra be-shituf ʻim ha-Maḥlaḳah le-ḥinukh ṿe-tarbut shel ha-Histadrut ha-tsiyonit,, 1982.