Franklin

MLA

Maimonides, Moses. Sefer Mishneh Torah Hu Ha-yad Ha-ḥazaḳah. Varshah: Mordekhai Kolinberg, 1881.

APA

Maimonides, M. (1881). Sefer Mishneh Torah hu ha-Yad ha-ḥazaḳah. Varshah: Mordekhai Kolinberg.

Chicago

Maimonides, Moses, Sefer Mishneh Torah Hu Ha-Yad Ha-Ḥazaḳah. Varshah: Mordekhai Kolinberg, 1881.