Franklin

Koarte oanwizing by de punten fen stúdzje, hokker yn de Opropping fen 1911 ensfh. neamd binne, for hjar dy't in biwiis fen bikwamens for it lesjaen yn Frysk op folksskoallen bihelje wolle. Utjawn troch de Kommisje for it Underwys yn Fryske Tael, oansteld fen wegen it Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse fen 1844.

Other records:
Author/Creator:
Kommisje for it Underwys yn Fryske Tael.
Publication:
Hearenfean, Electr. Printerije Nieuwsblad van Friesland, 1914.
Format/Description:
Book
15 p. cm.
Subjects:
Frisian language -- Bibliography.
Frisian literature -- Bibliography.
Notes:
Cover title.
"Utjown troch de Kommisje for it ûnderwys yn Fryske taek, oansteld fen wegen it Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse fen 1844."
Cited in:
Friesland prov. bibl. Cat., p. 10
OCLC:
21009170
Loading...
Location Notes Your Loan Policy
Description Status Barcode Your Loan Policy