Franklin

MLA

Sholem Aleichem, and Joseph Kaitz. Ḳleyn-sholem-aleykhem : Ṭipn, Bilder, Ṿerṭlekh Un Ṭayṭsh-ṿerṭlekh Fun Sholem-aleykhems Ṿerḳ. Nyu-Yorḳ: Farlag "Ḳayts", 1939.

APA

Sholem Aleichem, S. Aleichem, & Kaitz, J. (1939). Ḳleyn-Sholem-Aleykhem : ṭipn, bilder, ṿerṭlekh un ṭayṭsh-ṿerṭlekh fun Sholem-Aleykhems ṿerḳ. Nyu-Yorḳ: Farlag "Ḳayts".

Chicago

Sholem Aleichem, and Joseph Kaitz. Ḳleyn-Sholem-Aleykhem: Ṭipn, Bilder, Ṿerṭlekh Un Ṭayṭsh-Ṿerṭlekh Fun Sholem-Aleykhems Ṿerḳ. Nyu-Yorḳ: Farlag "Ḳayts", 1939.