Franklin

MLA

Mahīnpū, Moḥammad. Būdā Cheh Migūyad Barahmā Kīst Mabāhes̄-e Enteqādī Az Oṣūl Va ʻaqāyed-e Būdāʾīyān-e Jahān Va Barahemeh-ye Hendūstān. .

APA

Mahīnpū, M. Būdā cheh migūyad Barahmā kīst mabāhes̄-e enteqādī az oṣūl va ʻaqāyed-e Būdāʾīyān-e jahān va Barahemeh-ye Hendūstān. .

Chicago

Mahīnpū, Moḥammad. Būdā Cheh Migūyad Barahmā Kīst Mabāhes̄-E Enteqādī Az Oṣūl Va ʻaqāyed-E Būdāʾīyān-E Jahān Va Barahemeh-Ye Hendūstān.