Franklin

MLA

Halberstam, Chaim, and Barukh Shimshon Halbershṭam. Sefer Divre Ḥayim. Hadpasah meḥudeshet... be-hosafat marʾe meḳomot, tsiyunim, heʾarot ... u-mafteḥot / me-et Barukh Shimshon Halbershṭam. Bruḳlin, N.Y.: Barukh Shimshon Halbershṭam, 7591.

APA

Halberstam, C., & Halbershṭam, B. Shimshon. (7591). Sefer Divre Ḥayim. Hadpasah meḥudeshet... be-hosafat marʾe meḳomot, tsiyunim, heʾarot ... u-mafteḥot / me-et Barukh Shimshon Halbershṭam. Bruḳlin, N.Y.: Barukh Shimshon Halbershṭam.

Chicago

Halberstam, Chaim, and Barukh Shimshon Halbershṭam. Sefer Divre Ḥayim. Hadpasah meḥudeshet... be-hosafat marʾe meḳomot, tsiyunim, heʾarot ... u-mafteḥot / me-et Barukh Shimshon Halbershṭam. Bruḳlin, N.Y.: Barukh Shimshon Halbershṭam, 7591.