Franklin

MLA

Mori, Tsemah. Merkaz Ha-parashot Ba-torah : Raʻyon Merkazi Be-merkaz Ha-parashah Mi-beḥinat Mispar Ha-pesuḳim Ba-ḥamishah Ḥumshe Torah. Pardes Hanah: Ts. Mori, 7622.

APA

Mori, T. (7622). Merkaz ha-parashot ba-Torah : raʻyon merkazi be-merkaz ha-parashah mi-beḥinat mispar ha-pesuḳim ba-Ḥamishah ḥumshe Torah. Pardes Hanah: Ts. Mori.

Chicago

Mori, Tsemah. Merkaz Ha-Parashot Ba-Torah: Raʻyon Merkazi Be-Merkaz Ha-Parashah Mi-Beḥinat Mispar Ha-Pesuḳim Ba-Ḥamishah Ḥumshe Torah. Pardes Hanah: Ts. Mori, 7622.