Franklin

MLA

Ḥamishah Ḥumshe Torah Ṿe-ḥamesh Megilot, Uve-sofo Hafṭarot Le-khol Ha-shanah. Amsterdam: Bi-defus S. Propes, 4941.

APA

(4941). Ḥamishah ḥumshe Torah ṿe-Ḥamesh megilot, uve-sofo hafṭarot le-khol ha-shanah. Amsterdam: Bi-defus S. Propes.

Chicago

Ḥamishah Ḥumshe Torah Ṿe-Ḥamesh Megilot, Uve-Sofo Hafṭarot Le-Khol Ha-Shanah. Amsterdam: Bi-defus S. Propes, 4941.