Franklin

MLA

Almoznino, Daṿid. Armonot U-vustanim. Binyaminah: Glori Hekhal ha-tehilah, 2004.

APA

Almoznino, D. (2004). Armonot u-vustanim. Binyaminah: Glori Hekhal ha-tehilah.

Chicago

Almoznino, Daṿid. Armonot U-Vustanim. Binyaminah: Glori Hekhal ha-tehilah, 2004.