Franklin

MLA

Eini, Daṿid Hai Raḥamim. Tefilot Le-yom Tishʻah Be-av ... Kefi Minhag Ḥakhme Ṿe-rabane ʻay.t. Bavel. Liṿorno: S. Belforṭe ṿa-ḥavero, 6561.

APA

Eini, D. Hai Raḥamim. (6561). Tefilot le-yom Tishʻah be-Av ... kefi minhag ḥakhme ṿe-rabane ʻay.t. Bavel. Liṿorno: S. Belforṭe ṿa-ḥavero.

Chicago

Eini, Daṿid Hai Raḥamim. Tefilot Le-Yom Tishʻah Be-Av ... Kefi Minhag Ḥakhme Ṿe-Rabane ʻay.t. Bavel. Liṿorno: S. Belforṭe ṿa-ḥavero, 6561.