Franklin

MLA

Abravanel, Isaac, and Yehudah Shaviv. Perush Ha-neviʼim. Yerushalayim: Hotsaʼat Sefarim "Ḥorev", 7692.

APA

Abravanel, I., & Shaviv, Y. (7692). Perush ha-Neviʼim. Yerushalayim: Hotsaʼat Sefarim "Ḥorev".

Chicago

Abravanel, Isaac, and Yehudah Shaviv. Perush Ha-Neviʼim. Yerushalayim: Hotsaʼat Sefarim "Ḥorev", 7692.