Franklin

MLA

Radiguet, Raymond, and Daigaku Horiguchi. Dorujeru-haku No Butōkai. Tōkyō: Yumani Shobō, 2008.

APA

Radiguet, R., & Horiguchi, D. (2008). Dorujeru-haku no butōkai. Tōkyō: Yumani Shobō.

Chicago

Radiguet, Raymond, and Daigaku Horiguchi. Dorujeru-Haku No Butōkai. Tōkyō: Yumani Shobō, 2008.