Franklin

MLA

Ahsannullah. White Sparrows. 1st edition. [Islamabad]: Ahsanullah & Samiullah Khan, 2010.

APA

Ahsannullah, A. (2010). White sparrows. 1st edition. [Islamabad]: Ahsanullah & Samiullah Khan.

Chicago

Ahsannullah, White Sparrows. 1st edition. [Islamabad]: Ahsanullah & Samiullah Khan, 2010.