Franklin

MLA

Kosmenko, A. P, and I. P Rabotnova. Narodnoe Izobrazitel'noe Iskusstvo Vepsov. Leningrad: "Nauka", Leningradskoe otd-nie, 1984.

APA

Kosmenko, A. P, & Rabotnova, I. P. (1984). Narodnoe izobrazitel'noe iskusstvo Vepsov. Leningrad: "Nauka", Leningradskoe otd-nie.

Chicago

Kosmenko, A. P., and I. P Rabotnova. Narodnoe Izobrazitel'noe Iskusstvo Vepsov. Leningrad: "Nauka", Leningradskoe otd-nie, 1984.