Franklin

MLA

Xin Hai Ge Ming Zhejiang Da Shi Ji : 1894-1916 = Xinhai Geming Zhejiang Dashiji. Di 1 ban. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2011.

APA

(2011). Xin hai ge ming Zhejiang da shi ji : 1894-1916 = Xinhai geming Zhejiang dashiji. Di 1 ban. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.

Chicago

Xin Hai Ge Ming Zhejiang Da Shi Ji: 1894-1916 = Xinhai Geming Zhejiang Dashiji. Di 1 ban. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2011.