Franklin

MLA

Akiyama, Warewa, and Tsūjo Inoue. Tabigoromo Azuma No Haru O : Inoue Tsūjo No Edo Hantei Nikki. [Japan]: [Akiyama Warewa?], 6199.

APA

Akiyama, W., & Inoue, T. (6199). Tabigoromo azuma no haru o : Inoue Tsūjo no Edo hantei nikki. [Japan]: [Akiyama Warewa?].

Chicago

Akiyama, Warewa, and Tsūjo Inoue. Tabigoromo Azuma No Haru o: Inoue Tsūjo No Edo Hantei Nikki. [Japan]: [Akiyama Warewa?], 6199.