Franklin

MLA

Nihon Komyunikēshon Gakkan 40-shūnen Kinen, Gendai Nihon No Komyunikēshon Kenkyū : Nihon Komyunikēshongaku No Sokuseki to Tenbō. Tōkyō: Sanshūsha, 2011.

APA

(2011). Nihon Komyunikēshon Gakkan 40-shūnen kinen, gendai Nihon no komyunikēshon kenkyū : Nihon komyunikēshongaku no sokuseki to tenbō. Tōkyō: Sanshūsha.

Chicago

Nihon Komyunikēshon Gakkan 40-Shūnen Kinen, Gendai Nihon No Komyunikēshon Kenkyū: Nihon Komyunikēshongaku No Sokuseki to Tenbō. Tōkyō: Sanshūsha, 2011.