Franklin

MLA

Chosŏn Chungang Yŏn'gam. [Pʻyŏnyang]: Chosŏn Chungang T'ongsinsa, .

APA

Chosŏn chungang yŏn'gam. [Pʻyŏnyang]: Chosŏn Chungang T'ongsinsa.

Chicago

Chosŏn Chungang Yŏn'gam. [Pʻyŏnyang]: Chosŏn Chungang T'ongsinsa.