Franklin

Mishpaṭ ha-urim (Or Yehudim). = משפט האוריםׁ(אור יהודים).

Author/Creator:
Uri Faibush ben Aryeh Leyb
אורי פיבוש בן אריה ליב
Other Title:
אורים גדולים
אור יהודים
Publication:
מאה י"ט.
Format/Description:
Book
שיז דף.
Notes:
בראש החיבור "מבוא" ובו כתב המחבר: "וקראתי שם הספר הזה בכללו משפט האורים כי הוא ... פסק דין של אורי שהוא שמי ... ויען כי החלק הראשון הכולל דברי "ארח חיים" הוא הצריך לכל יהודי ... קראתיו אור יהודים. והחלק השני הכולל דברי יורה דעה אינו שוה לכל נפש רק ליודעי דת ודין לכן קראתיו אור ידועים והחלק השלישי ... אבן העזר בו דיני נשים הנותנות יקר לבעליהן לכן קראתיו אור יקרות, והחלק הרביעי ... חשן משפט .... קראתיו אור ישועות".
החיבור מבוסס על לשון השלחן ערוך והגהות הרמ"א עם תוספות, השלמות, וביאורים. חלוקת הסימנים כאן שונה מזו שבשלחן ערוך. בתחתית העמוד מדור נפרד בשם "אורים גדולים" ובו מראי מקום והערות. כתב היד אינו שלם ומסתיים בתחילת הלכות ערובין.
במבוא לספרו ליקוטי אורות שנכתב בשנת תקע"ב לערך ר' אורי פיבוש כותב שהוא סיים לכתוב את ספרו משפט האורים.
בספרו ללא שער של אפרים משה פינר, כתבי יד, ברלין תרכ"א-תר"ל, עמ' 182, מתאר פינר את כה"י השלם שהיה ברשותו ושהוא מסר "אל אוצר הספרים דבית המדרש דפה [ברלין]. כתב היד נתחלק אח"כ לחלקים. החלק אחד של ס' "אור ישועות" ובו סימנים סג-קלג הגיע לספרייתו של William Wright שמת בשנת 1914 והוריש את ספרייתו לספריית טריניטי קולג' בקמברידג' (ס' 12174) וחלק אחר ובו סי' רמא-שלה הובא כנראה מברלין לספריית רמב"ם בתל אביב על ידי עזריאל הילדסהיימר שהיה ממורי בית המדרש ועלה ארצה בשנת 1939 ונהיה מנהלו של ספריית הרמב"ם. ראה דבריו בהמעין, לט,ג תשנ"ט, עמ' 23-22.
במבוא מביא את הייחוס של אשתו "אדיל ... בת ... מנלי ז"ל בה"ר מוהר"ר יוסף העלין ז"ל שהי' דין בק"ק גלוגא בהגאון בעל המחבר זרע אברהם על מדרש רבות [=אברהם העלין] בהגאון המחבר ידי משה ז"ל [יעקב משה העלין] נכדי הנשר הגדול רש"ל [ר' שלמה לוריא] זצ"ל. ומצד אמה היא בת הרב ... זנוויל ז"ל בהגאון לזל ז"ל אב"ד דק"ק סמטור וחתן ... ישעי' ז"ל בהגאון מוהר"ר אפרים רעדוש ז"ל חתן ... משה חריף זצ"ל ..."
Local notes:
Purchased thanks to the generous support of Philip Lindy.
Temporary record: Penn library holds facsimile edition published in Brooklyn, NY by Renaissance Hebraica.
Contributor:
Reich Rare Judaica Facsimile Collection (University of Pennsylvania)
זנויל בן לזל
לוריא, שלמה בן יחיאל
רדוש, ישעיה בן אפרים
הלין, אדיל בת מנלי
הלין, יוסף בן אברהם
הלין, אברהם בן יעקב משה
בית המדרש לרבנים (ברלין)
OCLC:
875088273
Loading...
Location Notes Your Loan Policy
Description Status Barcode Your Loan Policy