Franklin

MLA

Divre Ha-kenes Ha-ʻivri Ha-madaʻi Ha-ʻaśiri Be-eropah, Ha-universiṭah ʻal Shem Ḳarol, Prag. Yerushalayim: Berit ʻIvrit ʻolamit, 1996.

APA

(1996). Divre ha-Kenes ha-ʻIvri ha-madaʻi ha-ʻaśiri be-Eropah, ha-Universiṭah ʻal shem Ḳarol, Prag. Yerushalayim: Berit ʻIvrit ʻolamit.

Chicago

Divre Ha-Kenes Ha-ʻivri Ha-Madaʻi Ha-ʻaśiri Be-Eropah, Ha-Universiṭah ʻal Shem Ḳarol, Prag. Yerushalayim: Berit ʻIvrit ʻolamit, 1996.