Franklin

MLA

Nguyen, Thanh Van, and Minh Châu Nguyễn. Sleep-walking Woman: Người đàn Bà Mộng Du. Hanoi, Vietnam: Vietnam Feature Film Studio, 2003.

APA

Nguyen, T. Van, & Nguyễn, M. Châu. (2003). Sleep-walking woman: Người đàn bà mộng du. Hanoi, Vietnam: Vietnam Feature Film Studio.

Chicago

Nguyen, Thanh Van., and Minh Châu Nguyễn. Sleep-Walking Woman: Người đàn Bà Mộng Du. Hanoi, Vietnam: Vietnam Feature Film Studio, 2003.