Franklin

MLA

Kinoshita, Makiko, Takashi Obara, and Yumi Nozaki. The Moon's Horn. .

APA

Kinoshita, M., Obara, T., & Nozaki, Y. The moon's horn. .

Chicago

Kinoshita, Makiko, Takashi Obara, Yumi Nozaki, Makiko Kinoshita, Makiko Kinoshita, Makiko Kinoshita, and Makiko Kinoshita. The Moon's Horn.