Franklin

MLA

Ātashgarān, Masʻūd, 1968 or 1969-. Jidālʹhā-yi Mafhūmī Darbārah-i ʻadālatʹkhvāhī Dar Dawrān-i Qājār Va Mashrūṭah. Tihrān : Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭālaʻāt-i Farhangī, 2018.

APA

Ātashgarān, 1. or 1969-. (2018). Jidālʹhā-yi mafhūmī darbārah-i ʻadālatʹkhvāhī dar dawrān-i Qājār va Mashrūṭah. Tihrān : Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭālaʻāt-i Farhangī.

Chicago

Ātashgarān, Masʻūd, 1968 or 1969- Jidālʹhā-Yi Mafhūmī Darbārah-I ʻadālatʹkhvāhī Dar Dawrān-I Qājār Va Mashrūṭah. : Tihrān : Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭālaʻāt-i Farhangī, 2018.