Franklin

MLA

Rosh Ha-shanah & Yom Kippur Activity Book. Los Angeles: Torah Aura Productions, 1988.

APA

(1988). Rosh ha-Shanah & Yom Kippur activity book. Los Angeles: Torah Aura Productions.

Chicago

Rosh Ha-Shanah & Yom Kippur Activity Book. Los Angeles: Torah Aura Productions, 1988.