Franklin

MLA

Ḥājjīʹpūr, Sīmīn, 1964 or 1965-. Zanān Va Mushārikat-i Siyāsī : Vākāvī-i Siyāsat-i Ḥuz̤ūr-i Zanān Dar Majlis-i Shūrā-yi Islāmī. .

APA

Ḥājjīʹpūr, 1. or 1965-. Zanān va mushārikat-i siyāsī : vākāvī-i siyāsat-i ḥuz̤ūr-i zanān dar Majlis-i Shūrā-yi Islāmī. .

Chicago

Ḥājjīʹpūr, Sīmīn, 1964 or 1965- Zanān Va Mushārikat-I Siyāsī : Vākāvī-I Siyāsat-I Ḥuz̤ūr-I Zanān Dar Majlis-I Shūrā-Yi Islāmī.